انتقال دهنده پلی آمین نوع ABC EC#: 7.6.2.11; ChemWhat کد: 1383990

نام محصول ناقل پلی آمین از نوع ABC
ساختار نمونه ساختار نمونه انتقال دهنده پلی آمین از نوع ABC EC #: 7.6.2.11
مترادف all5042 ، all5043 ، all5044 ، پروتئین permease از حمل و نقل پلی آمین ABC ، ​​حمل و نقل پلی آمین ABC ، ​​سیستم حمل و نقل پلی آمین ، پروتئین اتصال دهنده پلی آمین از پلی آمین ABC حمل و نقل ، پلی آمین حمل و نقل ATPase ، PotA ، potABCD ، potADB ، PotB ، PotC ، PotD ، سیستم صادرات پوترسین پروتئین متصل به ATP ، پروتئین پروماز سیستم صادراتی پوترسین ، صادر کننده پوترسین ، SapA ، SapB ، SapBCDF ، SapC ، اسپرمیدین / پوترسین انتقال دهنده ABC پروماز ، اسپرمیدین / پوترسین انتقال دهنده ABC پروماز I ، اسپرمیدین / پوترسین حمل و نقل پروتئین پروتئین AT ، پروتئین پروتئین پروتئین AT ، پروتئین اتصال دهنده ، پروتئین پری پلاسمی اتصال دهنده اسپرمیدین / پوترسین
شماره EC 7.6.2.11
شماره ثبت CAS
نظرات یک نوع انتقال دهنده نوع کاست اتصال دهنده ATP (ABC) که با حضور دو حوزه / پروتئین اتصال دهنده ATP و دو حوزه / پروتئین غشای انتگرال مشخص می شود. در طی فرآیند حمل و نقل تحت فسفوریلاسیون قرار نمی گیرد. آنزیمی باکتریایی که پوترسین و اسپرمیدین را وارد می کند. آنزیم در؟ اشریشیا کلی؟ ترجیحاً اسپرمیدین وارد می کند. EC قبلی؟ 3.6.3.31.
کوفاکتور
تاریخچه
واکنش

معرف را بخرید

تأمین کننده معرف ندارید؟ ارسال پرس و جو سریع به ChemWhat
آیا می خواهید در اینجا به عنوان یک منبع معرف ذکر شود؟ (خدمات پولی) برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat

سازندگان تایید شده

آیا می خواهید به عنوان یک سازنده تایید شده در لیست قرار بگیرید (نیاز به تاییدیه)؟ لطفاً بارگیری و پر کنید این فرم و ارسال مجدد به [ایمیل محافظت شده]

بیشتر تامین کننده

Watson International Limited ارسال پرس و جو سریع به Watson
آیا می خواهید در اینجا به عنوان یک منبع ذکر شود؟ (خدمات پولی) برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat

برای کمک دیگر با ما تماس بگیرید

برای اطلاعات یا خدمات دیگر با ما تماس بگیرید برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat