آرسنات ردوکتاز (گلوتاردوکسین) EC#: 1.97.1.5; ChemWhat کد: 1376118

نام محصول آرسنات ردوکتاز (گلوتارودوکسین)
ساختار نمونه مثال ساختار آرسنات ردوکتاز (گلوتارودوکسین) EC#: 1.97.1.5
مترادف
شماره EC 1.97.1.5
شماره ثبت CAS
نظرات
کوفاکتور
تاریخچه به EC 1.20.4.1 منتقل شده است
واکنش

معرف را بخرید

تأمین کننده معرف ندارید؟ ارسال پرس و جو سریع به ChemWhat
آیا می خواهید در اینجا به عنوان یک منبع معرف ذکر شود؟ (خدمات پولی) برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat

سازندگان تایید شده

آیا می خواهید به عنوان یک سازنده تایید شده در لیست قرار بگیرید (نیاز به تاییدیه)؟ لطفاً بارگیری و پر کنید این فرم و ارسال مجدد به [ایمیل محافظت شده]

برای کمک دیگر با ما تماس بگیرید

برای اطلاعات یا خدمات دیگر با ما تماس بگیرید برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat